W projekcie rozporządzenia przygotowano zmiany do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19.9.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2021 r. poz. 52) polegające na rozszerzeniu katalogu dokumentów, które mogą być podpisywane podpisem elektronicznie.

Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) włączono do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej oraz które mogą być opatrywane podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez CEIDG.

Ponadto, zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) będzie można opatrzyć podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wprowadza się również możliwość opatrzenia deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ) oraz deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS) – innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Zmiany wejdą w życie z dniem 15.2.2021 r.