Szersze wykorzystanie podpisu ePUAP w elektronicznych wnioskach do KRS już od 1.4.2016 r.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podpis jest zestawem danych, które identyfikują osobę w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Osoba posiada nazwę użytkownika , czyli login, hasło i konto poczty elektronicznej, na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny.

Bezpieczny podpis elektroniczny

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262, ze zm., dalej: PodpElektroU) bezpieczny podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis. Sporządzany jest za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny, bezpiecznych urządzeń (czytników lub tokenów), służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania tego podpisu.

Zwykły podpis elektroniczny

Zwykły podpis elektroniczny reguluje art. 3 ust.1 PodpElektroU jako dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.

Uproszczony tryb elektronicznej rejestracji spółki - S24

Od 1.1.2012 r. funkcjonuje uproszczony tryb założenia spółki z o.o. Określa się go w skrócie S24. Założenie i rejestracja spółki z o.o. w trybie S24, odbywa się przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowa spółki sporządzana jest wyłącznie z wykorzystaniem wzorca umowy, bez formy aktu notarialnego.

Do podpisania wniosku, dotyczącego wpisu do KRS spółki z o.o. wystarczy posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym.

Od 15.1.2015 r. w trybie S24 mogą być rejestrowane także spółka jawna i komandytowa.

Wnioski o wpis do KRS spółki jawnej i komandytowej muszą być opatrzone bezpiecznym e-podpisem albo podpisem ePUAP.

Ważne
Od 1.4.2016 r. oprócz składania wniosków o wpis do KRS spółek z o.o., podpisanych zwykłym podpisem oraz składania wniosków o wpis do KRS spółek jawnych i komandytowych, podpisanych bezpiecznym podpisem lub podpisem ePUAP, wprowadzono możliwość składania w trybie S24 także wniosków o zmianę wpisu.

Zgodnie z ustawą z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: KSH) w przypadku zmiany umowy każdej spółki zarejestrowanej w trybie S24, konieczne będzie posłużenie się bezpiecznym e-podpisem bądź podpisem ePUAP.

Zwykły tryb elektronicznej rejestracji spółki

Spółkę w KRS można zarejestrować drogą elektroniczną zwykłą, nie w trybie S24. Wniosek o wpis w trybie zwykłym oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Takim podpisem muszą być opatrzone także wypisy aktów notarialnych.

Ważne
Od 1.4.2016 r. wprowadzono możliwość zastosowania podpisu ePUAP. Wnioski o wpis do KRS oraz dokumenty dołączane do elektronicznych wniosków składanych do KRS. powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem ePUAP.

Planowane zmiany od 1.6.2017 r.

Przygotowywany jest nowy projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, o numerze ZA2. Jest on obecnie na etapie ustaleń w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

Projekt przewiduje wprowadzenie od 1.6.2017 r. obowiązku składania wszystkich wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Sąd będzie miał możliwość wydawania i doręczania orzeczeń kończących postępowanie także w formie elektronicznej. Przewiduje się uruchomienie usługi newslettera, który będzie generował powiadomienia o doręczanych stronie dokumentach sądowych.

Projekt przewiduje także od 9.2018 r. rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności