W Dzienniku Ustaw z 12 lutego opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3.2.2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 198). Nowe rozporządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie MON z 30.4.2010 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych (Dz.U. Nr 87, poz. 564) i wejdzie w życie 27 lutego br. (czyli po upływie 14 dni od jego ogłoszenia). Rozporządzenie określa zasady szczepień ochronnych (plan szczepień znajduje się w załączniku) oraz sposób ich dokumentowania.

Nowe zasady wymagają, aby świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych dokumentował realizację szczepienia przez odnotowanie ich w dokumentacji medycznej prowadzonej w punkcie szczepień oraz w Międzynarodowej Książeczce Szczepień. Oprócz tego, informacja o wykonaniu szczepienia ochronnego powinna zostać przekazana do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie siedmiu dni od dnia jego wykonania. Informacja ta ma zawierać podstawowe dane identyfikujące zaszczepionego żołnierza, w tym imię, nazwisko, PESEL, a także dane dotyczące szczepienia, w tym m.in. nazwę szczepionki, numer serii szczepionki. W przypadku, gdy świadczeniodawcą jest Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, w informacji nie podaje się danych szczepionego.