W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 737 opublikowano rozporządzenie Rady ministrów z 15.4.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Szczegółowy zakres danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., określa załącznik do rozporządzenia, z którego wynika, że w wykazie adresowo-mieszkaniowym weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu przez gminy podlegają informacje dotyczące:

1) budynków:

 • nazwa miejscowości,
 • nazwa ulicy,
 • numer porządkowy albo numery porządkowe budynku,
 • dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym numerem porządkowym, niewystępująca w ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),
 • rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny (budynek niemieszkalny to obiekt budowlany przeznaczony na potrzeby niemieszkalne, który nie jest klasyfikowany jako budynek mieszkalny; na potrzeby spisu w 2021 r. są zbierane dane o tych budynkach niemieszkalnych, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie), obiekt zbiorowego zakwaterowania,
 • opis budynku niemieszkalnego (bliższe określenie budynku, np. szkoła, biuro, magazyn),
 • opis adresu – opis adresu jest to dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie. Informacja ta jest opcjonalna i dotyczy tylko budynków, których odnalezienie w terenie jest utrudnione ze względu na niezgodność ich adresów z położeniem (np. w przypadku włączenia budynków do sąsiedniej miejscowości lub użycia w adresie budynku nieurzędowej nazwy miejscowości) oraz w innych przypadkach budzących wątpliwości co do lokalizacji budynków,
 • położenie budynku w państwowym systemie odniesień przestrzennych (położenie budynku w państwowym systemie odniesień przestrzennych jest określone przez parę współrzędnych X i Y);
   2) mieszkań:
 • typ obejmujący:

– mieszkanie,
– część mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zajmowaną na podstawie umowy najmu,
– mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym (za mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym uważa się mieszkanie w budynku będącym w dyspozycji lub trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub podległych im jednostek organizacyjnych),
– zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem,

 • numer mieszkania,
 • przyczyna niezamieszkania mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
   3) obiektów zbiorowego zakwaterowania:
 • nazwa obiektu,
 • liczba budynków zajmowanych przez obiekt.