Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące:

  • procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych;
  • instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych.

Wspomniany proces recyklingu składa się z 5 następujących po sobie etapów. Natomiast instalacja prowadząca recykling ołowiu i jego związków, a także tworzyw sztucznych powinna być zlokalizowana na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w szczególności ogrodzonym.

Instalację taką lokalizuje się w obiekcie budowlanym wyposażonym w:

  • utwardzone i nieprzepuszczalne podłoża wraz z urządzeniami do usuwania wycieków;
  • zadaszenie oraz ściany boczne zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych;
  • urządzenia zapewniające oczyszczenie wód opadowych i roztopowych;
  • urządzenia ochronne ograniczające emisję do powietrza;
  • w przypadku przyjmowania i magazynowania frakcji zawierających ołów i jego związki – w szczelne, zamykane i oznakowane pojemniki odpowiednie do gromadzenia materiałów ołowionośnych lub w oznakowane, zadaszone, betonowe boksy do gromadzenia materiałów ołowionośnych, usytuowane w wydzielonym i oznaczonym miejscu;
  • w przypadku przyjmowania i magazynowania frakcji tworzyw sztucznych oraz recyklingu tworzyw sztucznych – w szczelne, zamykane i oznakowane pojemniki usytuowane w wydzielonym i oznaczonym miejscu;
  • w przypadku recyklingu ołowiu i jego związków oraz ich rafinacji – w szczelne, zamykane i oznakowane pojemniki odpowiednie do gromadzenia materiałów ołowionośnych lub w oznakowane, zadaszone, betonowe boksy do gromadzenia materiałów ołowionośnych, usytuowane w wydzielonym i oznaczonym miejscu.