Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu.

1. Omówienie przepisów

Przepisów tych nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r., poz. 1367 ze zm.; dalej: PrzewTowNiebezpU). Odpady niebezpieczne można będzie transportować jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, ale tylko w sposób uniemożliwiający ich kontakt.

Transport odpadów odbywa się w sposób:

1. uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów

z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie;

2. uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu

w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową;

3. ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady

jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

Transportowane odpady, w szczególności w pojemnikach lub workach, trzeba będzie układać lub umocowywać w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu. Nie dotyczy to odpadów transportowanych luzem lub w cysternach.

Jeżeli dojdzie do zmiany rodzaju transportowanych odpadów, przed ich transportem trzeba będzie upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie odpadów. Nie będzie to konieczne, jeżeli pozostałości po poprzednim transporcie nie wpłyną na właściwości transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

Odpady będą transportowane wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której będą one odbierane. Dokumentem tym będzie faktura sprzedaży odpadów, karta przekazania odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów lub inne dokumenty wymienione w § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów będą oznaczone tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Wymiar tablicy i napisu będzie można zmniejszyć do rozmiarów określonych w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o ww. wymiarach.

Natomiast w przypadku transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania opisaną wyżej tablicą, będzie można oznakować środki transportu tablicą:

1) koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;

2) na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Oznakowanie to trzeba będzie umieścić w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Powinno być ono czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wzory obu oznakować określają załączniki do rozporządzenia.

Zasad dotyczących posiadania wspomnianych wyżej dokumentów, a także oznakowania środków transportu nie będzie trzeba stosować w przypadku gdy:

1) nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: OdpadyU); ewidencji tej nie muszą prowadzić m.in. wytwórcy odpadów komunalnych, a także osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;

2) środkiem transportu transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

2. Komentarz

Transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi (art. 24 OdpadyU). Należy mieć na uwadze w szczególności właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą one powodować. Natomiast transport odpadów niebezpiecznych powinien odbywać się z zachowaniem przepisów PrzewTowNiebezpU.

Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów

1) ma obowiązek dostarczyć odpady do miejsca ich przeznaczenia i przekazać je ww. posiadaczowi odpadów;

2) powinien umieścić indywidualny numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa na dokumentach związanych z tą usługą.

Od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą związaną z gospodarką odpadami wymaga się wyższej staranności i sumienności, niż przeciętna. Właściwe organy nadzoru mogą bowiem uznać, że w wyniku powstałych nieprawidłowości w prowadzeniu takiej działalności przedsiębiorca naruszył warunki udzielonego mu zezwolenia (wyr. WSA we Wrocławiu z 25.3.2014 r., III SA/Wr 765/13).