W nowym rozporządzeniu Minister Zdrowia określił szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podziale na poszczególne zakresy lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie składa się co zasady z tabel określających szczegółowe kryteria wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością punktową. Każdemu szczegółowemu warunkowi w danym rodzaju świadczeń zdrowotnych przypisano określoną wartość punktową, która po zsumowaniu z punktami przyznanymi za spełnianie pozostałych warunków stanowić będzie wartość punktową oferty.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzanych rozporządzeniem wskazać należy m.in.:

  • przyznawanie punktów oferentom prowadzących dokumentację medyczną w formie elektronicznej,
  • przyznawanie punktów oferentom realizującym kompleksowo świadczenia w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • przyznawanie punktów oferentom współpracującym z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • wprowadzenie punktów ujemnych za nieprawidłowości stwierdzone w wynikach kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.