Zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MEiN z 3.2.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 242).

W pierwszej kolejności należy wskazać, że rozporządzenie to zawiesiło stosowanie do dnia 1.9.2021 r. regulacje art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 PrOśw. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 63 ust. 13 PrOśw do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 (na podstawie konkursu) lub ust. 12 (powierzenie przez organ prowadzący ustalonemu kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata) organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Z kolei art. 63 ust. 22 PrOśw przesądza o stosowaniu powyższych reguł również do osoby niebędącej nauczycielem.

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło rozwiązania szczególne, na podstawie których w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. organ prowadzący może:
1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo
2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r., albo
3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 r.
W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej – łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Jeżeli do przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora doszło uprzednio na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 SzczegRozwOśwR, a następnie na podstawie nowego § 11ha ust. 1 pkt 1 SzczegRozwOśwR, łączny okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć lat szkolnych.

Z kolei w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty na podstawie § 11h ust. 1d SzczegRozwOśwR, a następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska na podstawie nowego § 11ha ust. 1 pkt 1 SzczegRozwOśwR, okres przedłużenia powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż do dnia 31.8.2022 r.

Natomiast w przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych, organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.8.2022 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Powyższe zasady przejściowe znajdą również zastosowanie w przypadku osób niebędących nauczycielami.