Szczególne wymagania przy udzielaniu zamówień publicznych przez JST ze środków Polskiego Ładu

Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Podkreślić przede wszystkim należy, że w pierwszej pilotażowej edycji Polskiego Ładu obowiązuje zasada: jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe (postępowanie o udzielenie zamówienia). Trzeba przy tym pamiętać o ryzyku związanym z przygotowaniem dużych oraz skomplikowanych postępowań, ponieważ nie później niż w terminie 6 miesięcy od momentu uzyskania promesy wstępnej JST musi ogłosić postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców inwestycji. W sytuacji więc, gdy JST rozpocznie postępowanie zakupowe w tym terminie, natomiast będzie musiała je unieważnić, to jeżeli upłynie tych 6 miesięcy, nie będzie już można ogłosić kolejnego postępowania. Można bowiem ogłosić kolejne postępowanie zakupowe tylko zachowując termin 6 miesięcy od przyznania promesy wstępnej. Nie określa się natomiast maksymalnego terminu zakończenia zadań inwestycyjnych.

Rozliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu, który dostępny jest na stronie www.bgk.pl/polski-lad. Dla inwestycji realizowanych w terminie do 12 miesięcy – rozliczenie następuje po zakończeniu realizacji. Dla inwestycji realizowanych powyżej 12 miesięcy możliwe są wypłaty środków w transzach, które odzwierciedlają postęp realizacji prac. Wymagane dokumenty składane będą w aplikacji Polski Ład, a środki wypłacane będą JST.

Zauważenia wymaga, że nierzadkie są przypadki, gdy w ramach jednego wniosku JST otrzymuje środki na jedno duże zadanie, w ramach którego wykonana zostanie np. oczyszczalnia ścieków w miejscowości A, sieć kanalizacyjna w miejscowości B i C, z czego w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zlecona budowa sieci w miejscowości B i C, a oczyszczalnia ścieków w miejscowości A zostanie zlecona jako „zaprojektuj i wybuduj”. Taka sytuacja z punktu widzenia Polskiego Ładu jest dopuszczalna pod warunkiem – jak wskazuje BGK – jeżeli dla tej inwestycji zostanie ogłoszone jedno postępowanie o udzielenie zamówienia. Z punktu widzenia przepisów PrZamPubl może to jednakże powodować niemałe komplikacje proceduralno-formalne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Ponadto, w przypadku gdy dla realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie pozwolenia lub pozwoleń na budowę, wnioskodawca jest zobowiązany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, również w sytuacji gdy nie jest to obowiązkowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Warto przy tym zwrócić uwagę na kwestie dotyczące kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru w kontekście możliwości dodania ich do kosztów inwestycji. Jeżeli bowiem koszt nadzoru inwestycyjnego będzie częścią postępowania o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji, wówczas będzie mógł być finansowany z Programu Polski Ład. Natomiast jeżeli będzie to osobne postępowanie o udzielenie zamówienia, JST musi pokryć jego koszty samodzielnie.

Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Stosownie do treści § 9 ust. 2 pkt 3 załącznika do ww. uchwały dokonywana przez BGK (na podstawie promesy) wypłata dofinansowania na rzecz wnioskodawców – dla inwestycji, których realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy – odbywa się w 3 transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

c) trzecia transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie, pomniejszonej o kwoty wypłacone we wcześniejszych transzach.

Z Polskiego Ładu wynika, że wnioskodawca, który ogłosił postępowanie zakupowe, jest zobowiązany do uwzględnienia w jego warunkach zgodności zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy lub wykonawcom z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie (de facto zasadami wypłaty dofinansowania z Programu opisanymi w pkt a–c) oraz tym samym zapewnienia w ten sposób finansowania inwestycji przez wykonawcę lub wykonawców w części niepokrytej udziałem własnym wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej promesy. Etapy inwestycji należy określać w odniesieniu do całej inwestycji, a nie oddzielnie do każdej, realizowanej w ramach inwestycji umowy.

W przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy, wypłata środków wynikających z promesy następuje w dwóch transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie;

b) druga transza w wysokości kwoty dofinansowania z Programu określonej w promesie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej transzy.

W przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wypłata pełnej kwoty dofinansowania z Programu Polski Ład określonej w promesie następuje po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wymaganie przewidzenia polubownego rozwiązywania sporów

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymaganie, aby wnioskodawca zapewniał zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowień zobowiązujących do poddania ewentualnych sporów w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności