Celem ustawy jest zapewnienie możliwości zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wyprodukowanych ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych na obszarach, na których stwierdzono występowanie wirusa.

Specjalne rozwiązania przewidziane ustawą:

1) zwolnienie po spełnieniu ustawowych przesłanek z obowiązku stosowania przepisów ustawy z 29.1.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) do zamówień na dostawy produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;

2) uproszczona procedura udzielenia zamówienia na dostawy produktów mięsnych, objętych przedmiotem ustawy;

3) jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy produktów z mięsa wieprzowego , w przypadku zamówień na dostawy takich produktów, obejmujących produkty pochodzące wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych regulacjami związanymi z afrykańskim pomorem świń.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.