Szczególna ochrona działacza związkowego

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż jest możliwe, wbrew żądaniu pracownika, zasądzenie odszkodowania w miejsce dochodzonego przywrócenia do pracy, zwłaszcza mając na względzie społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa i zasady współżycia społecznego. Ochrona związkowa nie może być nieusprawiedliwionym społecznie i gospodarczo przywilejem, a w konsekwencji nie może mieć charakteru bezwzględnego. Roszczenie o przywrócenie do pracy chronionego w sposób szczególny pracownika nie może być uwzględniane automatycznie, bez uprzedniego zbadania konkretnego przypadku, w tym w szczególności przyczyny zwolnienia. W rozpoznawanej sprawie taką przyczyną była rzeczywista likwidacja stanowiska pracy. Co więcej, z okoliczności sprawy wynikało, że decyzja o wstąpieniu do związku zawodowego została podjęta przez pracownika dopiero w chwili „zagrożenia” i miała na celu wyłącznie zapewnienie trwałości zatrudnienia. W takich okolicznościach sprawy SN uznał, że przyznanie odszkodowania w miejsce dochodzonego przywrócenia do pracy było uzasadnione i sprawiedliwe oraz znajdowało podstawę prawną w art. 8 KP w zw. z art. 4771 KPC.

Komentowany wyrok porusza bardzo ważną dla pracodawców kwestię postępowania z pracownikami objętymi szczególną ochroną, w sytuacji gdy kontynuowanie zatrudnienia jest niemożliwe z przyczyn rzeczywistych.

Sąd Najwyższy już wielokrotnie podkreślał w swoich orzeczeniach, że celem ochrony związkowej jest zagwarantowanie działaczowi związkowemu niezależności w wypełnianiu swojej funkcji. Działalność związkowa nie może być bowiem pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika, zwłaszcza w zakresie trwałości stosunku pracy. Z tego względu gdy korzystanie z ochrony związkowej jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, ochrona ta może zostać „przełamana”.

Za nadużycie prawa można zwłaszcza uznać objęcie pracownika ochroną związkową, po podjęciu przez pracodawcę działań zmierzających do jego zwolnienia z uzasadnionych przyczyn, wówczas gdy z okoliczności faktycznych danej sprawy wynika, iż nastąpiło to wyłącznie w celu uzyskania ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Co istotne, powołanie się na nadużycie prawa może nastąpić nie tyko w sytuacjach, w których pracownik dopuścił się ciężkich naruszeń obowiązków pracowniczych uzasadniających rozwiązanie dyscyplinarne, ale również w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem.

Warto również pamiętać, iż organy związkowe, podejmując decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym, powinny wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli zarząd zakładowej organizacji związkowej nadużyje swoich uprawnień i weźmie w obronę działacza związkowego, który na ochronę ze względu na okoliczności danego przypadku nie zasługuje, może to również stanowić podstawę odmowy uwzględnienia roszczenia o przywrócenie do pracy z racji nadużycia prawa do ochrony związkowej lub sprzeczności żądania przywrócenia do pracy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa podmiotowego bądź zasadami współżycia społecznego (por. wyrok SN z 14.5.2014 r., II PK 202/13).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności