Jak wynika z art. 26aa EgzAdmU:

  • system teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e EgzAdmU (informacje na temat zobowiązanego przekazywane przez wierzyciela), są przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
  • minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze rozporządzenia, inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia systemu teleinformatycznego, mając na względzie konieczność sprawnego funkcjonowania tego systemu;
  • organ prowadzący system teleinformatyczny, na wniosek wierzyciela, nadaje temu wierzycielowi dostęp do tego systemu w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Pierwotnie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15.3.2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego (Dz.Urz.Min.FFiPR z 2021 r. poz. 25), system informatyczny miał zostać uruchomiony 30.4.2021 r. Jednak termin te przedłużono do 1.7.2021 r. Wynika to z obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.4.2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego (Dz.Urz.Min.FFiPR z 2021 r. poz. 63).