W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1087 opublikowano ustawę z 12.5.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tzn. dodaje przepisy art. 22a–22h PomocUkrainaU, zgodnie z którymi minister informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, w tym:

 • zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;
 • zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;
 • zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
 • przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;
 • określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
 • określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
 • zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.
Ważne

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

 • jego pobyt na terytorium Polskiej uznaje się za legalny jako uchodźcy lub
 • jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Polski

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

System teleinformatyczny powinien zawierać funkcjonalności pozwalające na:

 • przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy;
 • przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego;
 • dokonywanie analiz wymienionych wyżej informacji w celu przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do danych zgromadzonych w tym systemie.
Ważne

Minister informatyzacji:

 • umożliwia uprawnionym obywatelom Ukrainy korzystanie z funkcjonalności systemu teleinformatycznego przy użyciu usługi online udostępnionej w tym systemie, a także usługi udostępnionej w specjalnej publicznej aplikacji mobilnej;
 • jest administratorem danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.

Użytkownikiem systemu teleinformatycznego może być uprawniony obywatel Ukrainy, który posiada numer PESEL i został uwierzytelniony w tym systemie. Minister informatyzacji zapewni w tym systemie funkcjonalność pozwalającą na automatyczną weryfikację, czy użytkownik posiada PESEL podany podczas tworzenia profilu pracownika. Warto dodać, że utworzenie przez uprawnionego obywatela Ukrainy profilu pracownika w systemie oraz korzystanie z niego s jest dobrowolne, zaś obywatel Ukrainy, który utworzył profil, ma prawo do aktualizacji swoich danych albo do usunięcia z systemu profilu pracownika.

W systemie teleinformatycznym będą gromadzone dane w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, PESEL (w przypadku uprawnionego obywatela Ukrainy w celu utworzenia jego profilu pracownika i weryfikacji), wiek, płeć, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, a także przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Ważne

Oferty pracy przetwarzane w systemie teleinformatycznym mogą być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu przez:

 • pracodawców;
 • podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy;
 • podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami poszukującymi pracy.

Minister informatyzacji przetwarza w systemie teleinformatycznym dane osobowe użytkowników tego systemu w zakresie niezbędnym do obsługi tego systemu oraz realizacji przypisanych czynności, a także do zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności użytkownika w systemie. Po upływie tego okresu minister powiadomi użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku dalszego braku aktywności użytkownika w ciągu 30 dni od przesłania powiadomienia jego dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Minister informatyzacji:

 • udostępni w BIP (na swojej stronie podmiotowej oraz w systemie teleinformatycznym) informacje o podstawie prawnej oraz warunkach organizacyjnych i technicznych korzystania z usług związanych z systemem;
 • określi, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dz.U., terminy uruchomienia systemu teleinformatycznego udostępnienia funkcjonalności.