System pomiarowy – nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 788 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22.3.2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (dalej: rozporządzenie).

Zgodnie z art. 11x ust. 1 PrEnerg, system pomiarowy działa w sposób niezawodny, zapewniając użytkownikom systemu elektroenergetycznego prawidłowe rozliczenie za energię elektryczną oraz świadczone usługi, jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych i innych informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tych danych i informacji, w szczególności ich poufności.

Rozporządzenie określa wymagania:

  • w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii – system pomiarowy działa w sposób ciągły oraz zapewniający jego ochronę przed nieuprawnioną ingerencją; tym celu stosuje się środki techniczne i organizacyjne polegające w szczególności na działaniach wymienionych w § 4 ust. 1 rozporządzenia;
  • jakie spełniają układy pomiarowo-rozliczeniowe w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich przeznaczenia – liczniki konwencjonalne, liczniki zdalnego odczytu, przekładniki prądowe i przekładniki napięciowe są skonstruowane i działają w sposób zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje oraz spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 8 rozporządzenia;
  • jakie spełniają dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu, polecenia odbierane przez liczniki zdalnego odczytu, dane pomiarowe oraz informacje wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki przesyłania tych danych, informacji i poleceń – dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu spełniają minimalne wymagania określone w pkt 2 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

Z rozporządzenia wynika, że standardy komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu spełniają w szczególności następujące wymagania:

1) umożliwiają bezpieczne przekazywanie danych pomiarowych oraz innych informacji rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;

2) komunikacja w systemie zdalnego odczytu odbywa się zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, zapewniającym interoperacyjność zastosowanego rozwiązania;

3) użyte do komunikacji rozwiązania techniczne i protokoły komunikacyjne zapewniają prawidłową i bezpieczną komunikację.

Ważne

Użyte w rozwiązaniach technicznych standardy protokołów komunikacyjnych zapewniają możliwość podwyższania tych standardów i są dostępne publicznie.

Rozporządzenie określa również:

  • sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń w tym trybie – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje do centralnego systemu informacji rynku energii informację, czy w danym punkcie poboru energii istnieje możliwość wykorzystywania licznika zdalnego odczytu do przedpłatowej formy rozliczeń;
  • sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych – jeżeli nie ma możliwości pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych z licznika konwencjonalnego lub licznika zdalnego odczytu, operator systemu elektroenergetycznego albo właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, wyznacza dane zastępcze w sposób odzwierciedlający rzeczywiste ilości energii elektrycznej;
  • sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym – wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” z liczników zdalnego odczytu za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu określono w § 16 rozporządzenia;
  • szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu – w przypadku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje dane określone w § 17 rozporządzenia;
  • wymagania dla licznika zdalnego odczytu w celu skomunikowania go z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym – w celu skomunikowania licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym licznik zdalnego odczytu wyposaża się w interfejs komunikacyjny do komunikacji lokalnej spełniający wymagania określone w pkt 7.3.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia; interfejs komunikacyjny licznika zdalnego odczytu do komunikacji lokalnej zapewnia ochronę przesyłanych danych pomiarowych do urządzeń odbiorcy w gospodarstwie domowym przez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji;
  • informacje przekazywane odbiorcy końcowemu o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu danych osobowych tego odbiorcy – operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, udostępnia odbiorcy końcowemu, u którego ma zostać lub został zainstalowany licznik zdalnego odczytu, informacje wymienione w § 19 rozporządzenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności