Podstawowym celem ustawy z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2015 r., poz. 2278) jest wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, a termin jego realizacji minie 31.12.2018 r.

Drugim celem nowelizacji jest przesunięcie ustalonej na dzień 31.12. 2016 r. daty wejścia w życie uregulowań dotyczących sposobu ustalania i wnoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Nowy termin to: 31.12. 2018 r. W konsekwencji nowelizacja obejmuje również przepis dotyczący sposobu wnoszenia opłaty za pierwsze półrocze roku, w którym obowiązywać będą zmienione zasady – opłatę za pierwsze półrocze 2019 r. wnosić się będzie w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za 2018 r.