System naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości letniskowych

Po ostatniej nowelizacji CzystGmU diametralnie zmieni się system naliczania opłat w przypadku tzw. nieruchomości letniskowych. Zmiana jest fundamentalna i oczekiwana przez gminy. 

Wiele rewolucyjnych zmian przewiduje niedawno podpisana przez Prezydenta RP – ustawa z 11.8. sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Jedną z kluczowych zmian w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zmiana w zakresie naliczania opłat w przypadku tzw. nieruchomości letniskowych. 

Punktem wyjścia jest tu brzmienie art. 6j ust. 3b CzystGmU. Dotąd jego brzmienie było następujące:

3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Po nowelizacji dokonanej ww. ustawą z 11.8.2021 r. wskazana regulacja przyjęła brzmienie:

3b. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ważne

Z porównania brzmienia ww. dwóch wersji przepisu art. 6j ust. 3b wynika więc, że po nowelizacji, opłata będzie już naliczana – od domku letniskowego,  a nie od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy. To bardzo istotna różnica z punktu widzenia gminy i stanu środków finansowych związanych z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zresztą sam projektodawca ww. zmiany przedstawił motywy zmiany: Opłata powinna być naliczana za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższe stanowi doprecyzowanie przepisów dla nieruchomości, na których może znajdować się kilka domków letniskowych. Zapewni to proporcjonalne ponoszenie kosztów zagospodarowania odpadów wytwarzanych ze wszystkich domków letniskowych znajdujących się na jednej nieruchomości.

Zatem, z powyższego wynika, że nowelizacja umożliwia pobieranie opłat od każdego domku letniskowego na danej nieruchomości, a nie jak dotąd, tylko od nieruchomości niezależnie od ilości usytuowanych na jej obszarze domków. Wskazana zmiana wymusi również na gminach wprowadzenie nowelizacji lokalnych uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaistnieje bowiem potrzeba dostosowania nomenklatury nowego brzmienia art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do wspomnianych uchwał gmin. Jest to też wyzwanie dla samych gmin, bowiem będą musiały w odpowiedni sposób znowelizować własne uchwały. Muszą zachować w tym zakresie ostrożność, bowiem zmienione uchwały będą podlegać weryfikacji przez organy nadzoru, czyli regionalne izby obrachunkowe.

Podsumowując, najnowsza nowelizacja CzystGmU wprowadza zupełnie nowe podejście do naliczania opłat w przypadku domków letniskowych. Zmiany te z pewnością są korzystne dla gmin, bowiem wzmocnią finansowo system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności