Procedura OSS dotyczy transakcji dokonywanych na rzecz klientów prywatnych (B2C),  tj. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, świadczenia usług, a także dostaw krajowych ułatwianych przez operatorów interfejsów elektronicznych, uznanych za dostawców. OSS umożliwia przedsiębiorcom uniknąć rejestracji do podatku VAT w każdym państwie UE, w którym znajdują się konsumenci nabywający od nich towary, usługi, w tym również usługi związane z nieruchomościami położonymi poza Polską. Korzystając z tej procedury wszystkie rozliczenia dotyczące podatku VAT mogą być dokonywane na terenie Polski.

ZmVATU21 wprowadzono znaczące zmiany dot. rozliczania VAT w transakcjach na terenie UE.

Tzw. pakiet VAT e-commerce wynika z przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów.

Zmiany rozszerzają obecnie funkcjonującą szczególną procedurę rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop – MOSS) i powstania Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop – OSS) oraz wprowadzenie Importowego Punktu Kompleksowej Obsługi (Import One Stop Shop – IOSS).

Zmiany obejmują m.in. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu „małych przesyłek” o wartości do 22 Euro i rozszerzenie rodzaju transakcji z VAT, które mogą być rozliczone w procedurze One Stop Shop.

Należy zauważyć, że uprzednią procedurę MOSS, która dotyczyła sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych, i telekomunikacyjnych zastąpiła właśnie procedura OSS. Procedura MOSS od 1 lipca została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla podmiotów prywatnych tworząc OSS. 

VAT OSS to elektroniczna kompleksowa obsługa upraszczająca rozliczenia VAT, zgodnie z którą sprzedający nie musi rejestrować się na VAT w każdym kraju nabywcy z osobna nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży zagranicznej. Rejestracja do VAT OSS dotyczy transakcji we wszystkich krajach UE i zależy tylko od sprzedawcy. Zgłoszenia dokonuje się na VIU-R. Właściwym urzędem skarbowym dla zgłoszenia w tej procedurze jest  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

„Co do zasady, rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej. W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług/dostawa towarów”.

Przykład

Polski podatnik rozpoczął świadczenie usług na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE 1.7.2021 r. i zamierza rozliczyć podatek VAT od tych usług w ramach procedury unijnej OSS. Podatnik powinien powiadomić Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście o rozpoczęciu działalności do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonał usługi, tj. do 10 sierpnia, W przypadku zachowania terminu zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT z 1.7.2021 r. W momencie uchybienia temu terminowi podatnik zostanie przyjęty do procedury unijnej w Polsce dopiero z 1 dniem kolejnego kwartału tj. 1.10.2021 r. natomiast w zakresie rozliczenia usług dokonanych w III kwartale 2021 r. podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych w każdym z poszczególnych państw członkowskich.

Limit w ramach procedury OSS wynosi 10 000 Euro, w ramach którego polscy sprzedawcy opodatkują transakcje jak sprzedaż krajową z polską stawką VAT. Po przekroczeniu limitu należy stosować stawki VAT dla danego kraju. Rozliczenie w ramach OSS odbywa się w polskim urzędzie skarbowym.

Procedura OSS dotyczy także podmiotów świadczących konsumentom usługi opodatkowane w kraju konsumpcji, tj.:

 • usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego i prac na tym majątku,
 • usługi transportowe oraz usługi pomocnicze do transportowych, takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne,
 • usługi związane z nieruchomościami położonymi poza Polską, w tym:
  • usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz
  • usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego;
  • usługi restauracyjne i cateringowe,
  • usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki (w tym targi i wystawy).

Przed zmianą podatnik świadczący te usługi miał obowiązek rejestracji i rozliczania VAT w państwie, w którym usługa faktycznie była świadczona. Od 1 lipca ta grupa podatników może skorzystać z uproszczenia rozliczenia VAT za pomocą procedury szczególnej (OSS).

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku VAT z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

Procedura OSS nie jest obowiązkowa. Oznacza to, że przedsiębiorcza sam musi zdecydować czy chce skorzystać z tej procedury. Jeżeli przedsiębiorca nie chce rozliczać się w procedurze OSS, to przy wystąpieniu transakcji w krajach UE, które obejmuje ta procedura będzie musiał zarejestrować się do VAT w każdym z krajów z osobna, gdzie wystąpi sprzedaż.

Należy podkreślić, że OSS obejmuje wszystkie usługi świadczone dla konsumentów prywatnych w UE, czyli także usługi związane z nieruchomościami położonymi poza Polską, a więc także usługi remontowo-budowlane wykonywane na terenie Niemiec. Dla tych usług krajem właściwym do rozliczenia VAT są Niemcy. Zatem, rejestrując się do OSS można rozliczać VAT od tych usług w tej procedurze oczywiście stosując stawki obowiązujące w Niemczech.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie poprzez system e-Deklaracje. Jest to formularz interaktywny i dostępny jest na stronie internetowej Portalu Podatkowego w zakładce Formularze elektroniczne VAT (VIU-R),

(RA)