Świadectwo pracy – porównanie wzorów obowiązujących przed i po 29.6.2019 r.

Rozporządzenie zawiera ponadto przepisy określające tryb postępowania ze świadectwami pracy sporządzonymi w okresie po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej danych osobowych, ale przed zmianą treści świadectwa pracy (od 4.5.2019 r. do 28.6.2019 r.), które zawierają informację o imionach rodziców pracownika. W takich przypadkach przez 1 miesiąc (do 29.7.2019 r.), można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika. Wniosek taki może złożyć: pracownik, albo osoba upoważniona przez pracownika, albo małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika – w razie śmierci pracownika w ww. okresie. Pracodawca nie musi z własnej inicjatywy dokonywać jakichkolwiek zmian w wydanych świadectwach pracy w zakresie imion rodziców.

Praca w szczególnych warunkach

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy doprecyzowuje także objaśnienie do ust. 6 pkt 11 pomocniczego wzoru świadectwa pracy dotyczące okresów wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie niewłaściwej interpretacji tej części objaśnienia oraz doprecyzowanie zakresu stosowania wykazów stanowisk pracy. Zatem:

  1. pracodawcy, do których mają zastosowanie wykazy stanowisk wskazane w rozporządzeniu powinni uwzględniać stosowaną w nich nomenklaturę, wskazując w świadectwie pracy nazwę stanowiska pracy określoną w odpowiednim wykazie ministra, urzędu centralnego bądź centralnego związku spółdzielczego;
  2. pracodawcy, do których nie mają zastosowania wykazy stanowisk wskazane w rozporządzeniu, potwierdzając w świadectwie pracy okresy zatrudnienia pracownika w szczególnych warunkach lub w  szczególnym charakterze, powinni powołać się na rodzaj pracy wymieniony w wykazie A albo B załącznika do ww. rozporządzenia, wskazany w odpowiednim dziale i pozycji. Natomiast podana przez takiego pracodawcę nazwa stanowiska, na którym praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana, nie musi odpowiadać nomenklaturze stanowisk stosowanej w tych wykazach.

Dodatkowo w tym objaśnieniu doprecyzowano, że w ust. 6 pkt 11 pomocniczego wzoru świadectwa pracy wpisuje się jedynie okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu RM z 7.2.1983 r., przypadający do 31.12.2008 r.

Zmiany we wzorze świadectwa pracy wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy z 18.6.2019 r. (Dz.U. poz. 1197)

Treść obowiązująca do 28.6.2019 r.

Treść obowiązująca od 29.6.2019 r.

1. Stwierdza się, że …. (imię (imiona) i nazwisko pracownika) ………………………

imiona rodziców ……………………………………..

urodzony ……. (data urodzenia) ………………

1. Stwierdza się, że …. (imię (imiona) i nazwisko pracownika) ………………………..

urodzony ……. (data urodzenia) ………………

Sposób wypełniania świadectwa pracy (…)

W ust. 6 w pkt 11:

pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.2.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) – na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia.

Sposób wypełniania świadectwa pracy (…)

W ust. 6 w pkt 11:

pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika, przypadający do dnia 31.12.2008 r., przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.2.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) – oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2–4 tego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności