Nowelizacja służy wdrożeniu do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektyw unijnych w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz w sprawie efektywności energetycznej, a także zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

Najistotniejsze zmiany obejmują:

  1. dopuszczenie (oprócz wersji papierowej) również wersji cyfrowej świadectwa charakterystyki energetycznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do jego sporządzenia;
  2. umożliwienie przekazania właścicielowi części budynku, a także osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa sporządzonego w postaci elektronicznej;
  3. uwzględnienia podczas dokonywania czynności notarialnej informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu wymogu przekazania nabywcy nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku notariusz poucza zbywcę o możliwości wymierzenia mu kary grzywny;
  4. obowiązku umieszczania w widocznym miejscu przez właściciela lub zarządcę budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności – kopii świadectwa charakterystyki energetycznej;
  5. obowiązku umieszczania w ogłoszeniach i reklamach dotyczących zbycia lub najmu nieruchomości informacji na temat wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkowej wielkość emisji CO2, zaczerpniętych ze świadectwa charakterystyki energetycznej;
  6. zmiany w zasadach przeprowadzania okresowych kontroli źródeł ciepła;
  7. wprowadzenie kontroli dla połączonych systemów ogrzewania i wentylacji pomieszczeń oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji (nowelizacja wprowadziła obowiązkowe kontrole systemów ogrzewania, połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW, oprócz już obecnie wymaganej kontroli kotłów o mocy cieplnej powyżej 20 kW oraz urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW).

W następstwie powyższych zmian obowiązkowym załącznikiem do zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na jego użytkowanie będą kopie świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązkowi temu nie będą podlegać m.in. obiekty zabytkowe, użytkowane jako miejsce kultu lub działalności religijnej, mieszkalne użytkowane jedynie sezonowo (do 4 miesięcy w roku), przemysłowe i gospodarcze posiadające instalację zużywającą energię jedynie do oświetlenia itp.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek instalacji, w terminie do 31.12.2024 r., w stosownych przypadkach, systemów automatyki i sterowania w budynkach wyposażonych w duże systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji. Urządzenia te mają za zadanie automatycznie regulować pobór energii w zależności od obiektywnych warunków atmosferycznych.