Trzeba pamiętać, że we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną ma być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Państwo powinno działać na rzecz zapewnienia dziecku w takim stopniu ochrony i opieki, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych. W tym celu trzeba też podejmować wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.

Wynika to z art. 3 Konwencji o prawach dziecka z 20.11.1989 r. i na tej podstawie Rzecznik Praw Dziecka zaskarżył rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego odmawiające dziecku cudzoziemców prawa do świadczenia z programu 500+. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną i uchylił to rozstrzygnięcie, a także wcześniejszą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy.