Zgodnie z przepisami ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W drodze rozporządzenia określono w jaki sposób można wnioskować o świadczenie. Osoby które udzieliły pomocy będą mogły otrzymać świadczenie za okres faktycznej pomocy obywatelom Ukrainy począwszy od 24.2.2022 r. Wysokość świadczenia, ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Kwota może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

  1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
  2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, który osoba pomagająca osobie/osobom z Ukrain złoży w urzędzie gminy, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do miesiąca od terminu złożenia w gminie. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć:

  1. indywidualnych spraw;
  2. grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Ważne

W zależności od rozwoju sytuacji na Ukrainie, może się okazać, że ustawa i rozporządzenie będzie zmieniane, tak żeby pomoc była przedłużona.