Świadczenie pieniężne dla cudzoziemca osiedlającego się w Polsce nie ma wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej

1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 753 opublikowano ustawę z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. możliwość przyznania przez starostę, na wniosek zainteresowanego, świadczenia pieniężnego osobie posiadającej ważną Kartę Polaka i zamierzającej osiedlić się na stałe na terytorium RP.

Wprowadzono też zapis, zgodnie z którym świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930; dalej: PomSpołU).

2. Komentarz

Chodzi tu o dochód rozumiany jako suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód ten pomniejsza się o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na publiczne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Ważne
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje, jeśli tak ustalony dochód nie przekracza limitów określonych w art. 8 ust. 1 PomSpołU.

Do wspomnianego dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z 20.3.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 ze zm.);

7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

8) świadczenia wychowawczego (ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. z 2016 r. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego (ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575).

Ważne
Od 2.9.2016 r. do dochodu tego nie będzie wliczane także wspomniane wyżej świadczenie pieniężne przyznane posiadaczom ważnej Karty Polaka (art. 8 ust. 4 pkt 8 PomSpołU). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności