Na stronie Sejmu w dniu 26 kwietnia br. ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2198). Wskazany projekt, jak z samej nazwy wynika, ma stanowić nowelizację PomocUkrainaU. Zasadniczo chodzi o zmiany m.in. w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Aktualnie z ww. regulacji wynika, że:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

(…)

Według wskazanego projektu, brzmienie ww. przepisu ma być następujące:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że celem nowelizacji jest wydłużenie do 120 dni okresu, za który można będzie przyznać świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Poza ww. zmianami, projekt zakłada również inne zmiany towarzyszące, w tym dotyczące gromadzenia danych osób, na które zostały złożone wnioski, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, co jest niezbędne w celu monitorowania wydatkowania środków publicznych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wyeliminowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 PomocUkrainaU, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres.

Podsumowując, nowelizacja PomocUkrainaU w podanym zakresie jest z korzyścią dla samorządów. Pozwoli bowiem na wydłużenie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania uprawnionym obywatelom Ukrainy o kolejne 60 dni. W konsekwencji gminy będą miały więcej czasu na zorganizowanie systemu wsparcia w postaci zakwaterowania dla ww. osób, w tym za pomocą różnych tymczasowych lokalizacji.

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/