Świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej oraz pomoc dla osoby usamodzielnianej – zmiany od 1 czerwca 2021 r.

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 282 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10.3.2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.

Ważne

Nowe wysokości kwoty tych świadczeń obowiązują od 1.6.2021 r.


Zmiany dotyczą świadczeń i pomocy określonych w ustawie z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.; dalej: WspRodzU). Wynika z niej m.in., że rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota, która w nowej wysokości wynosi:

  • 746 zł miesięcznie (poprzednio – 660 zł) – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1131 zł miesięcznie (poprzednio – 1000 zł) – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Z art. 81 WspRodzU wynika zaś, że dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (przedtem było to 200 zł), przysługuje:

  • rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, a także u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Wysokość takiej pomocy według obwieszczenia wynosi nie mniej niż 566 zł miesięcznie, podczas gdy przedtem było to 500 zł (art. 146 ust. 1 i 2 WspRodzU).

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi po zmianie (art. 149 ust. 1 WspRodzU):

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3730 zł (poprzednio – 3300 zł), jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną – nie mniej niż:

a) 7458 zł (poprzednio – 6600 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b) 3730 zł (poprzednio – 3300 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c) 1865 zł (poprzednio – 1650 zł) – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

I na koniec, zgodnie z art. 150 ust. 1 WspRodzU, pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia, w wysokości, według obwieszczenia, nie niższej niż 1695 zł (poprzednio – 1500 zł), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości po zmianie nie niższej niż 3390 zł (poprzednio – 3000 zł).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności