Świadczenia na rzecz myśliwych za odstrzał zwierząt a podatek dochodowy

Tak stwierdził Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 19.2.2020 r., 0112-KDIL2-1.4011.108.2019.2.DJ).

Polski Związek Łowiecki (dalej: PZŁ), zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.), jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. PZŁ zlecał odstrzał sanitarny zwierząt myśliwym będącym jego pracownikami, a także niebędącym pracownikami. W związku z tym, PZŁ miał obowiązek wypłacać myśliwym świadczenie pieniężne w wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.

Ważne
Ponieważ myśliwi (zarówno pracownicy, jak i niebędący pracownikami PZŁ) uzyskują za przeprowadzony odstrzał zwierząt przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy to pomimo, że odstrzał zwierząt odbywa się z nakazu administracyjnego w ramach rządowego programu, zryczałtowany zwrot poniesionych kosztów stanowi przychód myśliwego podlegający opodatkowaniu.

Problem w tym, czy jest to przychód z:

  • działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 pkt 5 i 6 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), czyli związanymi z wymienionymi w tych przepisach: pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, jak i wykonywaniem czynności zleconymi im m.in. przez organ władzy publicznej;
  • innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 PDOFizU.

W konsekwencji, czy ma tu zastosowanie przedmiotowe zwolnienie od podatku z art. 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU, zgodnie z którym wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł.

Dyrektor KIS stwierdził, że wypłacane przez PZŁ środki pieniężne (rekompensata, ryczałt) stanowiące zwrot w formie ryczałtowej kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia osobom wykonującym te czynności (tj. myśliwym będącym pracownikami PZŁ oraz myśliwym niebędącym jego pracownikami) stanowią przychód z innych źródeł i nie korzystają z tego zwolnienia od podatku. PZŁ nie ma więc obowiązku sporządzania informacji PIT-R, którą sporządza się do przychodów z art. 13 pkt 5 PDOFizU. Polski Związek Łowiecki nie potrąca też w takiej sytuacji zaliczek na podatek dochodowy, jednak powinien sporządzić każdemu myśliwemu informację PIT-11, w której wykaże przychód z innych źródeł z tytułu tych wypłat.

Analogiczne stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji podatkowej z 14.2.2020 r. (0114-KDIP3-2.4011.656.2019.2.JK2).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności