W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 583 opublikowano ustawę z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: PomocUkrainaU).

Z art. 26 PomocUkrainaU wynika, że obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, którego pobyt na naszym terytorium jest uznawany za legalny, przysługuje prawo do:

 • świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP,
 • świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium RP;
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium RP

– odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Ważne

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Polski.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Polski, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny, prawo do tych świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko zostało wpisane do tego rejestru.

Ważne

Wniosek o przyznanie świadczeń powinien zawierać PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Co istotne, przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa wyżej, przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka.

Podobnie jak w innych przypadkach przewidzianych PomocUkrainaU, do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do wymienionych wyżej świadczeń oraz dofinansowania, nie stosuje się przepisów ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129; dalej: PrZamPubl).

Podmiot udzielający takiego zamówienia, w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o jego udzieleniu, w której podaje:

 • nazwę i adres siedziby zamawiającego;
 • datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 • opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 • cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
 • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów PrZamPubl;
 • nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.