Zgodnie z projektem, finansowy standard A wyniesie ok. 5331 zł i w stosunku do roku 2016 (5278 zł) wzrośnie on o ok. 1%, tj. o ok. 53 zł. Wprowadzana obecnie zmiana systemu oświaty spotyka się z licznymi zarzutami, m.in. braku środków na jej sfinansowanie. Przedstawiony właśnie przez MEN projekt ma zapewnić finansowanie wydatków na oświatę w 2017 r. Wprowadzono w nim, w stosunku do rozporządzenia obowiązującego w 2016 r., następujące zmiany.

Zmiany w rozporządzeniu

W rozporządzeniu:

1) rozszerzono katalog czynników uwzględnianych przy podziale subwencji, o finansowanie zadań związanych z doradztwem zawodowym (w roku 2017 dotyczyć będzie zajęć doradztwa zawodowego w okresie wrzesień-grudzień);

2) w definicji zadań szkolnych i pozaszkolnych wprowadzono zmiany polegające na wykreśleniu z zadań szkolnych prowadzenia zakładów kształcenia nauczycieli oraz na rozszerzeniu zadań pozaszkolnych o zadania związane z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat i wyżej.

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Objęcie subwencją dzieci 6-letnich i starszych, korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (nowe wagi P37, P38, P39). Kwota subwencji będzie zależna od położenia placówki (na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców zostanie naliczona wyższa kwota), a także od jej rodzaju placówki wychowania przedszkolnego. MEN szacuje, iż średnia subwencja w zależności od rodzaju placówki na będzie następująca:

1) w przypadku dziecka w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolu – ok. 4135 zł,

2) w przypadku dziecka w wieku 6 lat i powyżej w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego – ok. 3660 zł.

Subwencją objęte będą również dzieci w wieku 6 lat i wyższym odbywające roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego na poziomie kwoty dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2017 w wysokości 1338 zł na dziecko. Dzieci przeliczane tą wagą nie będą przeliczane wagami dedykowanymi dla pozostałych dzieci w wieku 6 lat i wyżej w wychowaniu przedszkolnym (mogą być natomiast przeliczane wagami należnymi dla dzieci w wychowaniu przedszkolnym z tytułu niepełnosprawności).

Uwzględnienie w sposobie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zwiększającego o 5,04% (wartość wskaźnika zostanie ostatecznie oszacowana po uzyskaniu danych z SIO wg stanu na 30 września 2016 r.) liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P1, P22, wagami na zadania pozaszkolne, wskaźnikami Li, Lwi) – w związku ze zmianą ustroju oświaty od września 2017 r. i faktem, że począwszy od roku szkolnego 2017/2018 r. w szkołach podstawowych funkcjonować będą klasy VII.

Uwzględnienie w sposobie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zmniejszającego o 11,08% (wartość wskaźnika zostanie ostatecznie oszacowana po uzyskaniu danych z SIO wg. stanu na 30 września 2016 r.) liczbę uczniów gimnazjów (uwzględnienie wskaźnika będzie dotyczyć również liczebności przeliczonej wagą P2, wagą dla uczniów gimnazjum, wagami na zadania pozaszkolne, oraz wskaźnikami Li i Lwi), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego (według stanu na dzień 30 września 2016 r.) – w związku ze zmianą ustroju oświaty od 1 września 2017 r. i faktem, że w gimnazjum funkcjonować będą tylko dwie klasy.

Zwiększenie wartości wagi (P34) dla uczniów klas I-III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz z dla ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia z: 0,045 na 0,08, co wynika, m. in. z konieczności tworzenia małolicznych oddziałów klas I szkół podstawowych w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Wprowadzenie wagi (P36) o wartości 0,3 dla uczniów w oddziałach przygotowawczych, w związku z wejściem w życie od 10.9.2016 r. przepisów umożliwiających tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów nieznających lub słabo znających język polski.

Wprowadzenie nowej wagi (P46) o wartości 3 na wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ośrodka, a jeszcze do niego nie przybyli, czyli za tzw. gotowość. Związane jest to z wejściem w życie 1.1.2017 r. przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1872), które definiują wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych również jako osoby skierowane do ośrodka, a które do niego nie przybyły.

Zwiększenie wskaźnika w części SOA z 0,6 na 0,8 dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w tzw. edukacji domowej, co związane jest z planowanymi od 1.9.2017 r. zmianami w edukacji domowej. Zmiana ta obejmie dwie kategorie uczniów, tj. uczniów kształcących się w tzw. „edukacji domowej” oraz uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, spełniających obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (w tym wypadku podwyższenie będzie dotyczyło kwoty subwencji naliczanej dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub dotującej szkołę, do której powinni uczęszczać uczniowie, a nie dla ośrodka).

Zmiana definicji parametru Li (liczba uczniów szkół w jednostce samorządu terytorialnego), polegająca na określeniu jego wartości na poziomie 1, gdy wykazano w SIO zerową liczbę uczniów. Parametr Li jest używany do wyliczania udziału liczby uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich i miastach do 5000 mieszkańców w ogólnej liczbie uczniów w jednostce samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy nie wykazano uczniów w samorządzie, dowolna wartość niezerowa Li spowoduje wyliczenie udziału na poziomie 0.

Usunięci wagi dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli , gdyż z dniem 1.10.2016 r. zlikwidowano kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych.