Nie, członkostwo w klubie sportowym nie może stanowić kryterium przyznawania stypendium sportowego. Ważne są bowiem wyniki sportowe danej osoby fizycznej.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Organ stanowiący JST (np. rada gminy) określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość takich stypendiów biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej JST oraz osiągnięty wynik sportowy (art. 31 ustawy z 25.6.2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.; dalej:SportU).

Przepisy te nie zawierają pojęcia „zawodnik”, określając podmioty uprawnione do stypendium jako „osoby fizyczne”. Jak stwierdził jeden z sądów, są to wprawdzie dwa różne pojęcia, jednakże z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, że dotyczą one tych samych podmiotów, to jest osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe (wyr. WSA w Lublinie z 1.9.2011 r., II SA/Lu 579/11, Legalis). Kategoria osób uprawnionych do stypendium sportowego została zatem określona ogólnie jako „osoba fizyczna” bez upoważnienia do uszczegóławiania tego pojęcia w akcie prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady gminy. Tym samym celem regulacji z art. 31 ust. 1 i 3 SportU określającego uprawnionych jako osoby fizyczne nie jest przypisywanie tym osobom dodatkowych cech. Organ JST nie może we własnym zakresie uzależnić przyznania stypendium od spełnienia cech dodatkowych, np. zrzeszenia w klubie sportowym. Nie ma tu znaczenia fakt, że zgodnie z art. 3 SportU działalność sportową prowadzi się w szczególności w formie klubu sportowego. Kluczowe jest tu bowiem stwierdzenie „w szczególności”, co oznacza, że nie jest to jedyna przewidziana prawem forma prowadzenia działalności sportowej (patrz: wyr. WSA w Białymstoku z 24.5.2016 r., II SA/Bk 170/16, Legalis).

W orzecznictwie podkreśla się także, że w zakresie wskazywania kręgu osób uprawnionych do wspomnianych wyżej stypendiów trzeba unikać nadmiernych ograniczeń. I tak:

Po pierwsze, nie można wprowadzać zasady, że stypendium może otrzymać jedynie osoba fizyczna będąca członkiem klubu sportowego. Pozbawia to bowiem prawa do stypendiów sportowych osoby niezrzeszone w żadnym klubie sportowym, będące jednocześnie członkami wspólnoty samorządowej, nawet jeśli uprawiają tę samą dyscyplinę sportu i osiągają takie same wyniki sportowe jak członkowie klubu. Samo członkostwo w stowarzyszeniu (klubie sportowym) lub trenowanie zawodników klubu sportowego mającego siedzibę na terenie gminy nie może stanowić podstawy do uzyskania (przez członka klubu lub trenera) świadczenia z budżetu gminy, na której terenie klub ten ma swą siedzibę (zob. m.in. wyrok NSA z 15.1.2008 r., II GSK 327/07; wyrok WSA w Lublinie z 29.5.2008 r.,II SA/Lu 282/08; wyrok WSA w Gliwicach z 26.11.2014 r., III SA/Gl 878/14; Legalis).

Po drugie, nie można uzależniać możliwości przyznania stypendium od posiadania dokumentu uprawniającego do udziału we współzawodnictwie sportowym. Pozbawia to prawa do stypendiów sportowych osoby, które nie posiadają takiego dokumentu a uprawiają tę samą dyscyplinę sportu i osiągają takie same wyniki sportowe jak osoby zrzeszone w klubie.

Po trzecie, dotyczy to także zapisów określających górną granicę wieku zawodników, ponieważ różnicuje to możliwość ubiegania się o stypendium ze względu na wiek, niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu i osiąganych wyników sportowych. Nie można również uzależniać możliwości ubiegania się o stypendium od faktu uprawiania sportu olimpijskiego lub paraolimpijskiego.

Na wspomniane wyżej grupy niedopuszczalnych ograniczeń zwrócił uwagę WSA w Krakowie (wyrok z 31.5.2016 r., II SA/Kr 383/16, Legalis).

Ważne
Rada gminy nie ma prawa zawężać ustawowego katalogu podmiotów upoważnionych do otrzymania stypendiów sportowych wyłącznie do osób, które są członkami klubów sportowych. Jedynymi kryteriami ustalania zasad przyznawania stypendiów są znaczenie danego sportu dla jednostki samorządowej oraz osiągnięty wynik sportowy (wyr. WSA w Gdańsku z 30.6.2016 r., III SA/Gd 303/16, Legalis).