Stypendia sportowe dla studentów – nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 637 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 19.3.2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i jest wpisany w danym roku akademickim na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia, a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia m.in. sportowe.

Wyróżniono następujące rodzaje znaczących osiągnięć sportowych:

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z 25.6.2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.; dalej: SportU), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsc, o których mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) zajęcie w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w SportU, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta na dany rok akademicki, złożony rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej uczelni. Wniosek składa się w terminie określonym przez rektora uczelni lub kierownika jednostki organizacyjnej uczelni, a informacje o terminie składania wniosków podaje się do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na uczelni. Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

MSWiA przyznaje w danym roku nie więcej niż 8 stypendiów. Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 15 000 zł. Wypłata stypendium przez uczelnię następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności