W związku ze zgłaszanymi do WIOŚ w Warszawie interwencjami mieszkańców sąsiadujących z realizowaną inwestycją przy ul. Obozowej 20 w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził na postawie art. 101c ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1232 ze zm.) postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego dokonano następujących ustaleń:

  1. Po natrafieniu na zanieczyszczenia ziemi w dniach 18–19.6.2015 r. prace budowlane zostały wstrzymane, a wykop budowy zabezpieczono. Dokonano także monitoringu jakości powietrza, gleby i wód gruntowych.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją z 24.6.2015 r., na wniosek pełnomocnika inwestora ustalił dla terenu nieruchomości plan remediacji (oczyszczenia i usunięcia) historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
  3. W najbliższym czasie planowane jest wznowienie zawieszonych robót budowlanych. Z informacji telefonicznych przekazywanych przez mieszkańców wynika, że właśnie ten fakt budzi wzmożony niepokój, a w szczególności rozpowszechniona przez wykonawcę i inwestora informacja zawierająca zalecenia dotyczące nieotwierania okien i drzwi balkonowych.
  4. Z konieczności na wypracowanie spójnego sposobu informowania mieszkańców w zakresie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia, Mazowiecki Wojewódzkiego Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Z ustaleń wstępnych przekazanych przez Biuro wynika, że w najbliższym czasie zorganizowane będzie spotkanie robocze dotyczące przedmiotowej sprawy.