Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy zaskarżonej wcześniej do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (post. WSA w Kielcach z 24.3.2021 r., II SA/Ke 616/20, Legalis).

W rozstrzyganej sprawie rada gminy uchwałą stwierdziła wygaśnięcie mandatu wójta gminy z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej. Uchwałę rada gminy podjęła na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 27 pkt 3 SamGminU oraz art. 492 § 1 pkt 5, § 4 i 5 KodeksWyb.

Na uchwałę tę wniesiono skargę do WSA, natomiast dwa tygodnie po wniesieniu tej skargi wojewoda, rozstrzygnięciem nadzorczym, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

W takich okolicznościach WSA w Kielcach stwierdził, że zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 PostAdmU, sąd umarza postępowanie, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż cofnięcie skargi lub śmierć strony. Użyty w tym przepisie zwrot „stało się bezprzedmiotowe” oznacza, że zachodzi przyczyna, która zaistniała dopiero w toku postępowania sądowoadministracyjnego po wniesieniu skargi. Innymi słowy, postępowanie przed sądem staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego trakcie wystąpiły zdarzenia, w następstwie których przestaje istnieć sprawa sądowoadministracyjna. Chodzi tu o przeszkodę mającą charakter trwały, uniemożliwiającą prowadzenie dalszego postępowania w sprawie (zob. wyr. NSA z 21.2.2017 r., II OSK 2798/15, Legalis). Przy czym, wśród tych „innych przyczyn” wymienia się taką okoliczność, jak pozbawienie bytu prawnego zaskarżonego aktu.

A zatem, w rezultacie stwierdzenia nieważności zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały przestał istnieć przedmiot zaskarżenia, a tym samym postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności