Studium uwarunkowań nie może regulować wszystkich kwestii

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że studium uwarunkowań nie może być zbyt szczegółowe i zapisy uchwalone przez radnych gminy Jaworzno wychodziły daleko poza delegację ustawową.

Część zapisów zakwestionował wojewoda. Chodziło o zapisy dotyczące węgla, w którego złoża bardzo bogata jest gmina Jaworzno. Radni określili w specjalnej tabeli dla obszarów, dla których w złożu wyznaczono filar ochronny bardzo precyzyjnie warunki prowadzenia eksploatacji, a także jej zakaz (dane były bardzo szczegółowe, m.in.: nieprzekraczalne wielkości odkształceń, nachylenie powierzchni itp.). W efekcie tych zapisów, jak stwierdził WSA w Gliwicach (do którego wniesiono skargę), "organ de facto określił kategorie terenów górniczych, na których może być prowadzona eksploatacja, za wyjątkiem terenów, dla których ustalono całkowity zakaz eksploatacji złóż”.

Ważne
Jak stwierdził WSA w Gliwicach (II SA/Gl 465/15), takie postanowienia studium uwarunkowań rażąco naruszają przepisy art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy z 27.3.2016 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm., dalej: ZagospPrzU). Sąd podkreślił, że czym innym są kompetencje nadane radzie przy uchwalaniu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, a czym innym kompetencje przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dopiero na tym drugim etapie, zdaniem WSA, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 9 ZagospPrzU rada gminy zobowiązana jest do obligatoryjnego określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów. Nie znaczy to, że rada nie ma stosownych uprawnień - nie może tylko tego typu kwestii określać na etapie tworzenia studium.

Ważne
W takim momencie zapisy powinny się ograniczyć do graficznego wskazania obiektów i obszarów chronionych. "Określenie powodu czy przedmiotu ochrony, charakteru i stopnia wymaganej ochrony może nastąpić dopiero na etapie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego".

Gmina odwołała się do NSA, który jednak oddalił skargę. Według NSA studium uwarunkowań to dokument, który ma ułatwiać gminie orientację w kierunkach rozwoju.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności