Studia lub studia podyplomowe z zakresu pracy socjalnej – warunki dla pracowników socjalnych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 803 opublikowano ustawę z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.; dalej: PomSpołU), a wśród nich te, które weszły w życie 30.10.2021 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 116 ust. 1 PomSpołU, pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)    posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)    ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

3)    do 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)    pedagogika,

b)    pedagogika specjalna,

c)    politologia,

d)    polityka społeczna,

e)    psychologia,

f)    socjologia,

g)    nauki o rodzinie;

4)    ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Dodano tu dwa wyróżnione wymogi, które może spełniać pracownik socjalny.

Ponadto dodano delegację ustawową, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego (art. 116 ust. 1b PomSpołU).

Od 30.10.2021 r. obowiązuje wydane na podstawie tej delegacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 22.10.2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1962). Z rozporządzenia wynika, że minimalne wymogi programowe dla tych studiów podyplomowych wynoszą dla:

  • wprowadzenia do pracy socjalnej – 70 godzin;
  • elementów polityki społecznej – 20 godzin;
  • metodologii i metodyki pracy socjalnej – 120 godzin;
  • projektu socjalnego – 30 godzin;
  • struktury i organizacji pomocy społecznej – 60 godzin;
  • praktyk zawodowych – 40 godzin;
  • seminarium dyplomowego – 20 godzin. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności