W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1483 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 30.7.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

Zmiana dotyczy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z 17.11.2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 2026 ze zm.), a wynika z niej, że strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego także za wykroczenia określone w art. 86a KW.
Przepis art. 86a KW, który obowiązuje od 20.5.2021 r. stanowi, że kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.