Projekt zakłada zmianę § 2 w ust. 1 w pkt 1 rozporządzenia z 17.11.2003 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026) w ten sposób, że strażnicy zostaną uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego również za wykroczenia określone w art. 86a KW. Przepis ten stanowi, że:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Główne motywy zmian to chęć zapewnienia bezpieczeństwa, co wynika z uzasadnienia projektu, gdzie postanowiono, że: Zakładanym rezultatem wdrożenia proponowanych zmian będzie wzmocnienie ochrony porządku publicznego w gminach posiadających straże gminne (miejskie), w tym zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych, poprzez zapewnienie możliwości nakładania sankcji na uczestników ruchu naruszających zasady ustanowione przez nowo wprowadzone przepisy.

Warto podkreślić, że konsekwencje wprowadzenia ww. regulacji mogą okazać się korzystne dla budżetów gminnych. Nakładając bowiem grzywny, straże miejskie (jednostki budżetowe) będą zobligowane do odprowadzenia uzyskanych środków finansowych na rachunek budżetu gminy. W konsekwencji na zmianach mogą tylko zyskać gminy. Kwestią otwartą jest tylko zakres, w jakim poszczególne straże gminne będą w stanie realizować wspomniane dodatkowe wpływy budżetowe. Wiele zależy od specyfiki danej jednostki, uwarunkowań lokalnych, czy dostępnej infrastruktury. W każdym bądź razie, wprowadzone zmiany będą korzystne, zarówno z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, jak i z perspektywy dodatkowych wpływów do budżetu samorządowego