Projekt ustawy przewiduje, że pracodawca będzie miał obowiązek zwolnić od świadczenia pracy strażaka­­‑ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w działaniach i akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty oraz wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności, a także na czas niezbędny do odpoczynku zgodnie z art. 132 § 1 KP. To oznacza, że prawo do zwolnienia z obowiązku  świadczenia pracy będzie wynikało wprost z ustawy a nie aktów normatywnych niższego rzędu. Na etapie konsultacji społecznych powinno również zostać doprecyzowane jak będzie wyglądało zwolnienie na czas szkoleń organizowanych przez Straż Pożarną. 

Druga istotna propozycja wynikająca z tego projektu to przyznanie strażakowi­‑ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej świadczenia ratowniczego, z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, w wysokości 200 zł. Biorąc pod uwagę, że jednym z warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia będzie odpowiedni wiek strażaka-ratownika, będzie to świadczenie na kształt dodatku do emerytury. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi­­- ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • który przez co najmniej 25 lat był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet,
  • po osiągnięciu 65 roku życia, w przypadku mężczyzn oraz 60 roku życia w przypadku kobiet.

Przez czynne członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej należy rozumieć członkostwo, podczas którego w ciągu każdego roku ubezpieczony strażak­­‑ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Przy naliczaniu okresu czynnego członkostwa strażaka­­‑ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej, nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi.

Ważne

Komentowane propozycje są obecnie na etapie konsultacji społecznych, co oznacza, że w finalnym brzmieniu mogą się jeszcze zmienić. Biorąc jednak pod uwagę, że przepisy są już na takim etapie prac legislacyjnych należy się przygotować, ze począwszy od 2022 r. zaczną obowiązywać i staną się częścią porządku prawnego. Szczególnie, że sprawa dotyczy wielu pracodawców ponieważ strażników-ratowników OSP w Polsce jest około 200 tysięcy.