Staż adaptacyjny oraz test umiejętności przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych konserwatorów zabytków i archeologów

Rozporządzenie określa:

 • warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności,
 • warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności,
 • sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego i przeprowadzenie testu umiejętności

- w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż RP państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o EOG Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania na terytorium RP wymienionych wyżej zawodów.

Staż adaptacyjny

Wnioskodawca (osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych) informuje organ prowadzący postępowanie o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego oraz przekazuje temu organowi zobowiązanie jednostki (podmiotu, u którego jest odbywany staż) do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu odbycia stażu adaptacyjnego. W zobowiązaniu tym jednostka określa:

 • rodzaj stosunku prawnego, który nawiąże z wnioskodawcą, a także termin nawiązania tego stosunku;
 • okres, na jaki nawiąże stosunek prawny, zgodny z czasem trwania stażu adaptacyjnego wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie;
 • informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;
 • przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego (koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane kwotowo przez jednostkę na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu adaptacyjnego).
Ważne
Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego wyznaczanego przez kierownika jednostki. Nadzór nad stażem sprawuje kierownik jednostki.

Ocena stażu adaptacyjnego:

 • w formie opinii, jest dokonywana wspólnie przez opiekuna stażu i kierownika jednostki nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego;
 • jest przekazywana wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

·

Wnioskodawca, który nie zaliczył stażu, może ponownie wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.

Test umiejętności

Test umiejętności przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna przynajmniej raz w roku. Organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę co najmniej 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu o miejscu i terminie jego przeprowadzenia, wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz numerze rachunku bankowego organu prowadzącego postępowanie, na który należy dokonać opłaty.

Test umiejętności składa się z dwóch części:

 • pisemnej , która trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z nie więcej niż 30 pytań, w tym 10% o charakterze opisowym (każde z pytań niemające charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi, z których jedna jest poprawna);
 • ustnej , do której dopuszcza się osoby, które uzyskały więcej niż 80% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej (część ustna składa się z nie więcej niż 10 pytań, trwa do 30 minut i uznaje się za zdaną, jeżeli osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 80% pytań).

Z przebiegu testu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, w którym podaje się datę jego przeprowadzenia, skład komisji egzaminacyjnej, imię i nazwisko osoby, która przystąpiła do testu, czas jego rozpoczęcia i zakończenia, wyniki testu umiejętności, istotne okoliczności, które nastąpiły w jego trakcie, oraz podpisy członków komisji egzaminacyjnej. Protokół przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie oraz wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do komisji egzaminacyjnej odwołania od wyniku testu umiejętności w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku testu umiejętności. Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

Ważne
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności