Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb:

1) odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności , sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w RP .

Odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienie do testu umiejętności następuje dla poszczególnych zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (wykaz tych zawodów określa załącznik do rozporządzenia). Natomiast w przypadku gdy wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania więcej niż jednego zawodu, odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienie do testu umiejętności następuje osobno dla każdego zawodu, którego dotyczy postępowanie.

Właściwy organ (tj. organ określony w art. 6 ust. 1 ustawy z 20.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. z 2016 r. poz. 65; dalej: ZasadyUznKwalZawodU]), w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia przez niego do testu umiejętności w przypadku, gdy zakres (art. 20 ust. 1 ZasadyUznKwalZawodU):

1) kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w RP i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub

2) zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w RP, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnym

– chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

Wnioskodawca po otrzymaniu wspomnianego postanowienia występuje do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Prezesa PAA) z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji wnioskodawcy;

3) wskazanie wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności;

4) wskazanie daty i numeru postanowienia.

Prezes PAA doręcza jednostce organizacyjnej, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej test umiejętności postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Dokumentację tę można doręczyć w postaci elektronicznej.