Staż adaptacyjny i test umiejętności przy uznawaniu kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb:

1) odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności , sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

- w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w RP .

Odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienie do testu umiejętności następuje dla poszczególnych zawodów w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (wykaz tych zawodów określa załącznik do rozporządzenia). Natomiast w przypadku gdy wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania więcej niż jednego zawodu, odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienie do testu umiejętności następuje osobno dla każdego zawodu, którego dotyczy postępowanie.

Właściwy organ (tj. organ określony w art. 6 ust. 1 ustawy z 20.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej [Dz.U. z 2016 r. poz. 65; dalej: ZasadyUznKwalZawodU]), w drodze postanowienia, może uzależnić wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia przez niego do testu umiejętności w przypadku, gdy zakres (art. 20 ust. 1 ZasadyUznKwalZawodU):

1) kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w RP i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub

2) zawodu w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od zakresu tego zawodu w RP, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnym

- chyba że wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego lub przez potwierdzone efekty uczenia się w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, lub potwierdzone efekty kształcenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, mogą wyrównać w całości albo w części te różnice.

Wnioskodawca po otrzymaniu wspomnianego postanowienia występuje do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (Prezesa PAA) z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres do korespondencji wnioskodawcy;

3) wskazanie wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności;

4) wskazanie daty i numeru postanowienia.

Prezes PAA doręcza jednostce organizacyjnej, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej test umiejętności postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Dokumentację tę można doręczyć w postaci elektronicznej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności