W rozporządzeniu uregulowano:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie

w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii .

Staż adaptacyjny i test umiejętności odbywa się/przeprowadza się dla danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, a jeśli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego zawodu, staż odbywa się/test przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.

Organ prowadzący postępowanie (minister środowiska lub marszałek województwa) w toku postępowania o uznanie wspomnianych kwalifikacji upowszechnia w BIP informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymagań, przykłady testów, a także informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże.