Centrum Informatyczne Edukacji (dalej: CIE) w Warszawie jest państwową jednostką budżetową podległą MEN. Na podstawie art. 77 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra.

Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z 30.4.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. Nr 82, poz. 495), które następnie zostało zmienione rozporządzeniem o takim samym tytule z 12.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1939). Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego wynikała ze zlecenia przez MEN CIE zadania opracowania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas I-III szkoły podstawowej.

Rozporządzenie zmieniające na czas określony – do końca 2015 r. – wprowadzało stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CEI. Planowano zakończyć opracowanie podręczników w końcu 2015 r. Jednakże zadanie to przedłużono na 2016 r. W związku z powyższym resort edukacji wystąpił w wnioskiem do resortu pracy o przedłużenie stosowania stawek wynagrodzenie zasadniczego wprowadzonych rozporządzeniem z 2014 r.

Resort pracy skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanym kształcie to miesięczne stawki wynagrodzenie zasadniczego do 31.12.2016 r. będą wynosiły:

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1400 – 2500

II

1800 –3000

III

2000 – 3500

IV

2200 – 4000

V

2400 – 4500

VI

2600 – 5000

VII

2800 – 5500

VIII

3000 – 7500

IX

3200 – 8500

X

3500 – 10000

XI

4000 – 12000

XII

4500 – 15000