Stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Centrum Informatycznego Edukacji w 2016 r.

Centrum Informatyczne Edukacji (dalej: CIE) w Warszawie jest państwową jednostką budżetową podległą MEN. Na podstawie art. 77 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra.

Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z 30.4.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz.U. Nr 82, poz. 495), które następnie zostało zmienione rozporządzeniem o takim samym tytule z 12.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1939). Potrzeba wydania rozporządzenia zmieniającego wynikała ze zlecenia przez MEN CIE zadania opracowania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej dla klas I-III szkoły podstawowej.

Rozporządzenie zmieniające na czas określony – do końca 2015 r. – wprowadzało stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CEI. Planowano zakończyć opracowanie podręczników w końcu 2015 r. Jednakże zadanie to przedłużono na 2016 r. W związku z powyższym resort edukacji wystąpił w wnioskiem do resortu pracy o przedłużenie stosowania stawek wynagrodzenie zasadniczego wprowadzonych rozporządzeniem z 2014 r.

Resort pracy skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie w projektowanym kształcie to miesięczne stawki wynagrodzenie zasadniczego do 31.12.2016 r. będą wynosiły:

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1400 – 2500

II

1800 –3000

III

2000 – 3500

IV

2200 – 4000

V

2400 – 4500

VI

2600 – 5000

VII

2800 – 5500

VIII

3000 – 7500

IX

3200 – 8500

X

3500 – 10000

XI

4000 – 12000

XII

4500 – 15000
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności