Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na 2020 r.

W M.P. z 2019 r. pod poz. 738 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

                                                           Przedmiot opodatkowania     Maksymalna stawka
gruntyzwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,95 zł od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych4,80 zł od 1 ha powierzchni
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0,50 zł od 1 m2 powierzchni
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego3,15 zł od 1 m2 powierzchni
budynki lub ich częścimieszkalne0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

                                                                   Stawki podatku od środków transportowych w 2020 r.
samochód ciężarowyo dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie847,70 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1 414,15 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1 696,97 zł
równej lub wyższej niż 12 ton3 238,26 zł
ciągnik siodłowy lub balastowyprzystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton1 979,77 zł
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie2 502,96 zł
powyżej 36 ton3 238,26 zł
przyczepa lub naczepaktóra łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego1 696,97 zł
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie1 979,77 zł
powyżej 36 ton2 502,96 zł
autobusw zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca2 003,81 zł
równej lub większej niż 22 miejsca2 533,36 złNatomiast w M.P. z 2019 r. pod poz. 1020 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. W załącznikach do tego obwieszczenia opublikowano stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w:

art. 8 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; dalej: PodLokU), czyli samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

art. 8 pkt 4 PodLokU, czyli ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

art. 8 pkt 6 PodLokU, czyli przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności