Stawki opłaty podwyższonej dotyczącej ścieków obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 974 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29.9.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 280 pkt 2 lit. b PrWod, opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających m.in. na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej nie później niż do 31 października każdego roku ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dz.Urz. Monitor Polski, wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od 1 stycznia roku następnego (art. 293 ust. 2 PrWod).

 Tabela: Stawki opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

Stawki jednostkowe, czyli:

wynoszą:

górne jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

1425,07 zł – za 1 kg substancji w przypadku przekroczenia:

 • dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;
 • minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;
 • dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu.

15,34 zł – za 1 dm3 zawiesiny łatwo opadającej.

15,34 zł – za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby.

jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej za 1 dm3

13,99 zł

jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3

za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o:

 • mniej niż 5°C – 0,71 zł za każdy stopień przekroczenia
 • 5°C i więcej – 1,45 zł za każdy stopień przekroczenia

jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o:

 • mniej niż 0,5 pH – 1,45 zł
 • 0,5 pH do 1,5 pH – 3,62 zł
 • więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – 7,22 zł
 • więcej niż 2,5 pH – 13,99 zł

jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za 1 m3

13,99 zł

jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach za 1 m3

13,99 zł

Natomiast jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:

 • dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,
 • minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,
 • dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu 

– określa załącznik do obwieszczenia.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności