W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1073 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 20.11.2020 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2021.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.; dalej: PrGeolGórn), osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych innych niż badania sejsmiczne i geofizyki wiertniczej, są obowiązane posiadać kwalifikacje w zawodzie geolog określone ustawą. Odpowiednich kwalifikacji wymaga się także od osób wykonujących czynności art. 58 ust. 1 i 2 PrGeolGórn.

Ważne

Stwierdzenie posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 50 oraz art. 58 ust. 1 i 2 PrGeolGórn, następuje na wniosek osoby ubiegającej się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji po przeprowadzeniu egzaminu.

W art. 66 PrGeolGórn przewidziano opłatę egzaminacyjną oraz opłatę za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje. Opłaty te:

  • wnosi się na rachunek bankowy lub gotówką do kasy urzędu organu, przy którym działa komisja egzaminacyjna;
  • przekazuje się na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa;
  • podlegają corocznej zmianie stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.
Ważne

Ogłoszono, że w 2021 r. stawka:

1) opłaty egzaminacyjnej wynosi 304,67 zł;

2) opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wynosi 36,59 zł.