Stawki opłat za wywóz odpadów na nowych zasadach

18.4.2015 r. weszły w życie przepisy, które ustawodawca odłożył trochę w czasie. Dotyczą one postępowania egzekucyjnego. Ustawodawca w nowych przepisach zrezygnował z powierzania uprawnień organu egzekucyjnego wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo zarządowi związku międzygminnego. Oznacza to, że w to miejsce wchodzą ogólne przepisy ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.).

To jednak tylko mały fragment zmian wprowadzonych ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 r., poz. 87; dalej: ustawa). Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanym równo rok wcześniej trzeba było wprowadzić bardzo głębokie zmiany. Najwięcej emocji budziły kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego (JST), dotyczące ustalania stawek opłat za wywóz śmieci.

Trybunał rozstrzygnął, że przyjęte we wcześniejszej wersji ustawy zasady ustalania opłat za wywóz śmieci były niekonstytucyjne (sprzeczne z art. 84, 217 oraz 168 Konstytucji). Nie może być tak, że daniny nakładane są w sposób inny niż w ustawie, wobec tego ustawodawca winien był wyznaczyć granice, w jakich mogą się maksymalnie poruszać JST, uchwalając opłaty. W szczególności, zdaniem TK, granicę taką powinno stanowić ustawowe określenie stawek maksymalnych opłaty.

Sporo kontrowersji wywołała sprawa ważności uchwał podjętych na podstawie starych przepisów. Ministerstwo Środowiska stanęło na stanowisku, że skoro zmianie uległ przepis, stanowiący delegację ustawową, to uchwały tracą moc. Ostatecznie wydało jednak 30.1.2015 r. komunikat, w którym stwierdziło, że dotychczasowe uchwały zachowują moc do momentu podjęcia nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy, czyli do 1.8.2016 r. Wskazówką jest tu przede wszystkim art. 11 ustawy, zawierający przepisy przejściowe. Zachowują one moc do 1.8.2016 r. także m.in. uchwały dotyczące: regulaminu utrzymania czystości i porządku, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności