Projektowane przepisy określają jednostkowe stawki opłat stałych i zmiennych za usługi wodne, m.in. za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, zmniejszenie naturalnej retencji czy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Jakkolwiek, stawki opłat zmiennych nie uległy zwiększeniu względem dotychczas obowiązujących stawek opłat za usługi wodne, to jednak – z perspektywy podmiotów korzystających z usług wodnych – istotne novum stanowi tzw. opłata stała za usługi wodne.

Kategoria opłaty stałej stanowi nowy instrument finansowy, który służyć ma zracjonalizowaniu sposobu korzystania z zasobów wodnych. Wysokość opłaty stałej uzależniona będzie bowiem od treści pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego, a dokładniej: od maksymalnej ilości pobranej wody/odprowadzonych ścieków, przewidzianych w przedmiotowej decyzji.

Co istotne, wprowadzono też regulację przejściową w zakresie jednostkowych stawek opłaty stałej za pobór wód, zgodnie z którą do 31.12.2019 r. jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej wynoszą:

  • za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;
  • za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Powyższe stawki wprowadzone w okresie przejściowym (1.1.2018 r. – 31.12.2019 r.) są wyższe od tych, które obowiązywać mają od 1.1.2020 r. Intencją wprowadzenia takiej konstrukcji jest chęć „zmotywowania” podmiotów korzystających z usług wodnych do zweryfikowania treści wydanych pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych i ewentualne ograniczenie „zabezpieczonego” treścią pozwoleń zapotrzebowania na wodę powierzchniową/podziemną, w celu „zracjonalizowania zarządzania zasobami wodnymi”, o którym mowa wyżej.

Ważne
Obecnie projekt rozporządzenia jest w toku konsultacji, które zaplanowane zostały do 14.11.2017 r. W myśl aktualnego brzmienia projektu, rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2018 r.