W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 964 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 1.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 PrGeodKart, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Natomiast z art. 40a ust. 1 PrGeodKart wynika, że organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, co do zasady, udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do PrGeodKart, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa GUS w Dz.Urz. Monitor Polski. Jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie. Minister budownictwa ogłasza, najpóźniej do 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od 1 stycznia następnego roku.

Z omawianego obwieszczenia wynika, że opłaty wynoszą, za:

 • standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4 PrGeodKart (mapy topograficzne w skalach: 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 i mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000) – 11,34 zł, 28,38 zł oraz 34,03 zł za arkusz mapy oznaczony jednym godłem;
 • bazę danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych – fotogrametryczne zdjęcia lotnicze – 13,61 zł za zdjęcie;
 • krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)5,39 zł za ha oraz 1,08 zł za ha – wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów);
 • bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)10,76 zł za ha oraz 2,15 zł za ha – wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów);
 • bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)5,39 zł za ha oraz 1,08 zł za ha – wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria);
 • bazę danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB) – 1,14 zł, 3,41 zł, 11,34 zł oraz 34,03 zł;
 • raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB – od 0,27 zł do 1134,46 zł;
 • rejestr cen nieruchomości – za nieruchomość będącą przedmiotem transakcji: 6,81 zł (zbiór danych rejestru cen nieruchomości w postaci elektronicznej) oraz 9,08 zł (wyciąg z rejestru cen nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego);
 • mapę zasadniczą15,07 zł, 21,53 zł, 90,75 zł oraz 170,18 zł;
 • kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne – za arkusz mapy: 11,34 zł, 17,02 oraz 22,69 zł;
 • udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 2, 3, 6–14 załącznika do PrGeodKart – za kopię materiału zasobu w postaci nieelektronicznej – 3,41 zł oraz za kopię materiału zasobu w postaci elektronicznej – 7,94 zł.

Natomiast za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 PrGeodKart opłata zryczałtowana za obszar objęty zgłoszeniem pracy wynosi:

 • do 1 ha – 107,64 zł;
 • powyżej 1 ha do 10 ha – 107,64 zł oraz dodatkowo kwota 10,76 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha;
 • powyżej 10 ha – 204,52 zł oraz dodatkowo kwota 5,39 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.