Uchwała rady miejskiej (będąca przedmiotem ww. rozstrzygnięcia) została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6j ust. 3b CzystGmU. Z powyższej regulacji prawnej wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na mocy ww. upoważnienia ustawowego rada miasta wprowadziła następujący zapis:

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 200,00 zł/rok.

Co jednak istotne, organ nadzoru weryfikując ww. zapis przyjął, że ustalona stawka 200 zł – przekracza maksymalną stawkę wynikającą z ww. art. 6j ust. 3b CzystGmU. W argumentacji prawnej odwołano się do treści obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 29.3.2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r., z którego wynika, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł.

Finalnie kolegium regionalnej izby obrachunkowej po prostu stwierdziło nieważność całej uchwały rady miasta wprowadzającej stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości letniskowych. 

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Nie ma uzasadnionych podstaw, aby rada gminy stosowała stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższające dopuszczalne maksymalne progi. 

W tych okolicznościach powinnością rady gminy, jako organu tworzącego prawo na poziomie lokalnym, jest przyjęcie uchwały rady gminy w sprawie wprowadzenia opłat za odbiór śmieci uwzględniającej właściwy poziom opłat. W przeciwnym razie, z dużym prawdopodobieństwem, zostanie wszczęte postępowanie nadzorcze przez regionalną izbę obrachunkową wobec uchwały rady gminy skutkujące stwierdzeniem jej nieważności. 

Źródło: http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl