W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 482 obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 17.5.2021 r. w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów PrGeolGórn.

W obwieszczeniu określono stawki opłat:

  • za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla: węgla kamiennego i rud uranu – 635,96 zł, węgla brunatnego – 254,41 zł, pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 127,23 zł;
  • za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 123,39 zł;
  • za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 239,11 zł;
  • z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla: substancji gazowych – 2,05 zł/tys. m3, substancji ciekłych – 3,98 zł/t, pozostałych substancji – 2,04 zł/t;
  • z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów: niebezpiecznych – 81,04 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t, obojętnych – 4,72 zł/t, innych niż niebezpieczne i obojętne – 6,30 zł/t;
  • z tytułu podziemnego składowania dwutlenku węgla wynosi 5,94 zł/t.

Obwieszczenie określa też stawki opłat eksploatacyjnych dla 61 kopalin, czyli m.in. alabastry, bazalty, gaz ziemny, gipsy, granity, kamienie szlachetne (półszlachetne i ozdobne), kwarc, węgiel, kreda, łupki, ropa naftowa, piasek i żwir, porfir, piaskowiec, rudy metali kolorowych, marmur, siarka, sole (solanki), wody (lecznicze, termalne), torfy, wapienie, ziemia krzemionkowa i inne. Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą w tym przypadku od 0,00 do 56,28 zł/j.m.