W obwieszczeniu zostały określone:

1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (załącznik nr 1 do obwieszczenia);

2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:

a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu (załącznik nr 2 do obwieszczenia);

3) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3 (załącznik nr 3 do obwieszczenia);

4) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3 (załącznik nr 4 do obwieszczenia);

5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,76 zł;

6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł;

7) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,76 zł;

8) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 65,37 zł;

9) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (załącznik nr 5 do obwieszczenia).