W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 814 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.8.2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2022.

W obwieszczeniu ogłoszono:

  • górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 71,67 zł;
  • jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w tabeli poniżej.

Jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu

Wielkość przekroczenia

w zł za każdy dB przekroczenia

            w porze dnia

           w porze nocy

od 1 do 5 dB

                 12,47

                15,60

powyżej 5 do 10 dB

                 21,82

                26,52

powyżej 10 do 15 dB

                 31,21

                37,45

powyżej 15 dB

46,79

56,20